Categories
Health News

ปัจจัยที่แตกต่างกันในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกันของเรามักมีลักษณะเป็นการต่อสู้ เซลล์เม็ดเลือดขาวที่สำคัญบางเซลล์จะเดินทางผ่านกระแสเลือดและระบบน้ำเหลือง และเข้าไปในเนื้อเยื่อ โดยค้นหาร่องรอยของจุลินทรีย์และผู้บุกรุกอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีเซลล์ที่มีสุขภาพดีอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ทีเซลล์จะไหลเวียนจนกว่าจะรู้จักแอนติเจนที่จำเพาะ จากนั้นพวกเขาจะส่งผู้ส่งสารในรูปแบบของไซโตไคน์